Social Return on Investment (SROI)

Social Return on Investment

Zaanstad staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen met of zonder een beperking mee kan doen. Zaanstad heeft daarom in december 2016 besloten tot deelname aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Social return on investment (SROI) is een van de instrumenten van maatschappelijk verantwoord inkopen. Bij de besteding van overheidsgeld spelen duurzaamheid en sociale inclusie een belangrijke rol. Ook inkoopopdrachten moeten hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor meer werkgelegenheid.

Wat betekent Social Return on Investment (SROI)

We vragen ondernemers die voor de gemeente Zaanstad werken om bij de uitvoering van hun opdracht iets extra’s terug te doen voor de stad. Dat extra’s gaat met name om het bieden van werk aan en het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Dit noemen we SROI. SROI is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voor Zaanstad voortvloeiend uit een investering.

Social return is een samenspel van werkgevers en de gemeente Zaanstad waarbij social return werkzoekenden die wat extra hulp nodig hebben een kans biedt om volwaardig mee te gaan draaien op de arbeidsmarkt. Zo bieden ze deze kandidaten een kans om werkervaring op te doen en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Opdrachtnemers kunnen hiermee een bijdrage leveren aan de uitvoering van het gemeentelijke beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid en het leren en ontwikkelen van Zaanse burgers in een uitkering.

Meer over SROI

 • Doel van social return in Zaanstad

  Met social return helpt u als opdrachtnemer van de gemeente direct of indirect werkzoekenden aan een baan of werkervaringsplek. Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een inkoop door de gemeente, naast het ‘gewone’ rendement ook een concreet ‘maatschappelijk rendement’ oplevert. De belangrijkste doelstelling van social return is het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor mensen die een uitkering ontvangen.

  Social return draagt bij aan een economisch en sociaal gezondere stad. In Zaanstad woont een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om Zaanse burgers zonder werk, mensen met (arbeids)beperking en leerlingen eerder aan een betaalde baan te helpen.

  Zo vergroot social return vakmanschap door werkervarings-, leer/werk- en stageplaatsen. Door uitstroom naar betaald werk dalen de uitkeringskosten. Daarnaast nemen ook de sociaal-maatschappelijke kosten in brede zin af, zoals die voor de gezondheidszorg.

  Met behulp van social return krijgen tientallen mensen per jaar een kans op de arbeidsmarkt. Dat is voor deze mensen van grote betekenis, maar ook voor de stad.

 • Voor wie doen we het?

  Het gaat bij SROI om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan werkzoekenden met een uitkering, mensen met een beperking en leerlingen/ studenten die moeite hebben een regulier diploma te halen.

  De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor social return:

  • uitkeringsgerechtigden Participatiewet
  • mensen die onder de banenafspraak vallen (o.a. WSW, leerlingen VSO en Pro)
  • leerlingen van BBL/BOL opleidingen, VSO en praktijkscholen
  • uitkeringsgerechtigden UWV (WW, WIA, WAO en Wajong)
 • Hoe werkt Social Return?

  Bedrijven kunnen veel betekenen voor kwetsbare groepen in Zaanstad. Daarom passen we SROI toe door het opnemen van sociale voorwaarden in inkoop- en aanbestedingstrajecten.

  Bij een aanbesteding hanteert de gemeente Zaanstad een social returnpercentage, dit is een percentage van de aanneemsom. Dit bedrag noemen wij de social return verplichting. Door in te schrijven op de opdracht, verklaart de opdrachtnemer aan deze contractseis te zullen voldoen.

  De gemeenten in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland gebruiken allemaal dezelfde werkwijze voor social return. De werkwijze staat beschreven in het Uitvoeringsprotocol Social Return Zaanstreek-Waterland.pdf

  Eén van de richtlijnen is dat maximaal de helft van de social return verplichting ingevuld wordt met alternatieve ideeën voor sociale impact. De financiële tegenwaarde wordt dan vooraf besproken. In de Factsheet Social Return vindt u een samenvatting van het “Uitvoeringsprotocol Social Return Zaanstreek-Waterland”.

 • Op welke manier kan uw bedrijf social return in vullen?

  • Betaald werk bieden voor Zaankanters met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Het is ook mogelijk om kandidaten te plaatsen op basis van een detacherings- of uitzendovereenkomst. https://www.werkom.nl/diensten/je-zoekt-talent/
  • Een werkervaringsplaats om iemand te ondersteunen bij ontwikkelen/leren.
  • Een leerwerkplek of stageplek voor MBO scholieren
  • Opleiding en extra begeleiding bieden aan een kandidaat, na overleg, om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
  • Als blijkt dat de social return verplichting niet kan worden ingevuld binnen de vier categorieën hierboven, dan kunnen in overleg en na toestemming van opdrachtgever andere activiteiten met sociale impact worden meegenomen als social return, bij voorkeur in Zaanstad of regio.
  • Het inkopen van producten of diensten bij het leerwerkbedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend ‘Werkom’ https://www.werkom.nl/diensten/je-wilt-werk-uitbesteden of bij andere sociaal ondernemers.

  Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring op te doen. Met deze werkervaring in hun bagage hebben zij meer mogelijkheden om door te stromen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

  Enkele voorbeelden: een bedrijf heeft de schoonmaakwerkzaamheden in haar panden uitbesteed aan ‘Werkom’ het leerwerkbedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend. Een ander bedrijf deed ditzelfde met haar tuinonderhoud.

 • Social Return is maatwerk en hier vindt u voorbeelden van activiteiten

  Het gaat om bijdragen aan sociale initiatieven in het maatschappelijk domein in Zaanstad. Zo kunnen kennis, expertisemanuren en materialen van bedrijven ingezet worden bij projecten die ten goede komen aan werkontwikkeling, armoedebestrijding, gezondheid of goed onderwijs. Een bedrijf kan verbinden met een lokaal (wijk)initiatief.

  Enkele voorbeelden:

  • Een schoonmaakbedrijf heeft een taal- en stagetraject opgezet. Lezen, schrijven, spreken, maar ook het omgaan met een computer, solliciteren en een bezoek aan het Amsterdam Museum alsook het opdoen van werkervaring waren onderdeel van het traject.
  • Zo zet een partij mensen van een SW bedrijf in als gastheer en -vrouw bij de renovatie van treinstations.
  • Een bedrijf werkt samen met SW-bedrijven (zoals Werkom). De medewerkers worden geïntegreerd binnen de bestaande werkploegen. Leidinggevenden van het bedrijf krijgen een training in ‘coachen en begeleiden’. De kosten van deze training tellen, naast de detacheringsfactuur mee voor de social return verplichting.
  • Een leverancier voor ICT-diensten heeft twintig mensen een baan en opleiding aangeboden op hun klantcontactcentrum. De kandidaten werden door het IT-bedrijf opgeleid tot klantcontactmedewerker in samenwerking met een uitzendbureau en een opleidingsinstituut. Via het uitzendbureau hebben de kandidaten nu een betaalde baan bij het klantcontactcentrum.
  • Een softwarebedrijf voert het E-HRM-systeem uit voor een gemeente. Dit is een systeem waarmee medewerkers hun eigen personeelszaken kunnen inzien en beheren. Aan deze opdracht zit een klein bedrag verbonden dat het bedrijf moet invullen in het kader van social return. Daardoor is het niet mogelijk om bijvoorbeeld iemand een halfjaarcontract aan te bieden. Er is voor een andere variant gekozen; werkzoekenden kunnen gebruik maken van de opleidingstak van het softwarebedrijf. Het gaat bijvoorbeeld om cursussen Microsoft Office. Voor kandidaten vaak ontzettend waardevolle trainingen! Het Werkgevers Service Punt zocht naar geschikte en gemotiveerde kandidaten.
  • Projecten die bijdragen aan kandidaat-ontwikkeling. Een voorbeeld: bij een bouwopdracht in een grote stad hebben opdrachtnemers de krachten gebundeld. Een groep statushouders wordt op locatie klaargestoomd voor een werkzaam leven in Nederland. Door scholing en stage leren zij wat werken in de bouw inhoudt en behalen zij hun VCA diploma. Daarmee kunnen zij uiteindelijk een mooie baan verdienen op het project zelf.
  • Een ander voorbeeld: een verzekeringsmaatschappij heeft geïnvesteerd in een bijdrage aan het Schuldenlab in Den Haag. Vaak kampt deze doelgroep ook met schulden, door hen hierin te ondersteunen worden zij ook weer een stukje fitter voor de arbeidsmarkt.
  • Voor opdrachten met kleine of restbedragen zijn maatschappelijke activiteiten zeer geschikt. Zoals het hierboven beschreven voorbeeld van het softwarebedrijf. Maar bedrijven kunnen ook bijdragen met betekenisvolle teamuitjes. Bijvoorbeeld kleur geven aan het leven van eenzame ouderen door een dagje met hen op stap te gaan. Of de handen uit de mouwen te steken voor een stichting of zorginstelling.
   Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Wijkteams Zaanstad https://swtzaanstad.nl/en overleg met de Social Return Desk socialreturndesk@zaanstad.nl.
 • Hulp bij SROI invulling door de Social Return Desk en het Werkgeversservicepunt

  Voor advies over de invulling van uw Social Return (creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) kunt u bij het WSP of bij de Social Return desk van de gemeente terecht via socialreturn@zaanstad.nl of 14 075.

  De Social Return Desk ondersteunt de verbindingen tussen bedrijven en het sociaal domein. Afhankelijk van de wensen en afspraken die zijn gemaakt kan zij helpen bij het tot stand brengen van samenwerkingen met andere partijen. Social return is bij ieder bedrijf anders. De Social return desk adviseert u bij de invulling van social return.

  • Adviseert over de sociale activiteiten die uw bedrijf kan ondernemen
  • Delen van expertise over social return, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal inkopen
  • Verbinden van uw bedrijf aan sociale projecten in Zaanstad
  • Monitoren van resultaten en communiceren over successen

  Alle vragen met betrekking tot social return kunnen altijd naar de social return desk via: e-mail socialreturn@zaanstad.nl of telefoonnummer 14 075

  Uw adviezen en/of creatieve ideeën over social return zijn ook van harte welkom bij de Social Return Desk.

  Het Werkgevers Servicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP)ondersteunt u graag om invulling te geven aan SROI. Het WSP is een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en UWV. Het WSP werkt samen met verschillende partners op de arbeidsmarkt, zoals ondernemers, uitzendbureaus, het onderwijs, hulpverleningsinstanties en welzijnsorganisaties. U kunt bij het WSP terecht met al uw werkgeversvragen en voor kosteloze werving en selectie van personeel. Werkgevers die sociaal willen ondernemen kan het WSP extra ondersteunen met deskundig advies, financiële voordelen en regelingen. Heeft u al een contactpersoon bij de gemeente of UWV? Dan kunt u dit contact uiteraard gewoon voortzetten.

  Neem telefonisch contact op met het WSP via 088 - 89 82 129 of per e-mail via info@wspzw.nl

  De adviseur werkgeversdienstverlening kent de markt en de kansen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen. De werkgever heeft het beeld welke functies en taken er zijn binnen zijn bedrijf die zich lenen voor social return. Samen wordt gekeken welke werkzaamheden geschikt zijn voor social return en welke opleidingsmogelijkheden ondersteuning kunnen bieden.

  WSP kan daarbij helpen. We hebben een bestand vol werkzoekenden én we hebben de expertise in huis om ze succesvol aan werk te helpen. Denk aan begeleiding op de werkvloer, het opzetten van een leerwerktraject of het aanvragen van subsidie.’ Wij willen samen met werkgevers meer kansen creëren, doet u mee. Advies en ondersteuning betekent onder meer dat het WerkgeversServicePunt Zaanstreek Waterland kandidaten kan selecteren en voorstellen, een speed date tussen werkgever/- opdrachtnemer en kandidaten kan organiseren en kan adviseren bij een passende maatwerkinvulling.

  De dienstverlening van het WSP is kosteloos.

 • Verantwoordelijkheid opdrachtnemer en opdrachtgever

  De opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn social return verplichting. Er is sprake van een contractuele verplichting om aan de eis te voldoen. De adviseurs van de gemeente en WSP kunnen de opdrachtnemer adviseren en ondersteunen bij de invulling van de social return verplichting. De gemeente heeft echter uitdrukkelijk geen leveringsverplichting van kandidaten.

 • Rapportage over de invulling van social return

  Zaanstad werkt met een online systeem waar bedrijven met een social returnverplichting de invulling kunnen rapporteren. U ontvangt een inlog en toelichting en houdt in het systeem WIZZR uw SROI invulling bij.

  Zaanstad is als opdrachtgever bevoegd voor de controle en verificatie van de gegevens van de SROI activiteiten van opdrachtnemer, en om bewijsstukken op te vragen bij opdrachtnemer. De opdrachtnemer verleent hiervoor kosteloos zijn volledige medewerking.

  In de bijlage Rapporteren over social return-geconverteerd.pdf vindt u meer informatie hierover.

 • Contact

  Wilt u social return invullen binnen uw onderneming? Of heeft u vragen over social return? Neem dan contact op met de Social Return Desk via socialreturn@zaanstad.nl of 14075.

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl