Social Return on Investment (SROI)

Social Return on Investment

In Zaanstad is het uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij, liefst door het hebben van betaald werk. Wie kan werken, wordt actief geholpen om een baan te krijgen. Om deze reden wordt sterk ingezet op mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zaanstad heeft daarom in december 2016 besloten tot deelname aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Bij de besteding van overheidsgeld spelen duurzaamheid en sociale inclusie, sociaal mee kunnen doen, een belangrijke rol. Ook inkoopopdrachten moeten hieraan bijdragen.

Een van de instrumenten om de arbeidsparticipatie en -ontwikkeling in samenspraak met werkgevers te verhogen, is social return on investment (SROI). Hierbij vragen gemeenten hun opdrachtnemers met SROI om iets terug te doen voor de samenleving, omdat ze een opdracht voor de gemeente gaan uitvoeren.

Wat is Social Return on Investment (SROI)

SROI is het stellen van sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen. Social return

betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de samenleving’. In de praktijk betekent dit dat de opdrachtgever (gemeente) een contracteis opneemt over de SROI. Dit houdt in dat de opdrachtnemers een percentage van de opdrachtwaarde investeren in het leveren van een bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan andere activiteiten met een maatschappelijke impact.


De meerwaarde van SROI voor opdrachtnemers zit in de mogelijkheid om invulling te geven aan de behoefte aan flexibele en structurele inzet van personeel, maatschappelijk verantwoord ondernemen en behoud van vakmanschap.

Meer over SROI

 • Doel van social return in Zaanstad

  In algemene zin is de ambitie met SROI dat kwetsbare burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen op werk krijgen en meer kansen krijgen om mee te doen naar vermogen.

  De doelstellingen van SROI zijn:

  · Bijdragen aan opgaven op de arbeidsmarkt

  o Vergroten van (arbeids)participatie van mensen met een afstand  tot de arbeidsmarkt;

  o Voorkomen en terugdringen van voortijdige schooluitval;

  o Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt;

  · Stimuleren sociaal ondernemerschap

  · Bijdragen aan andere sociale en maatschappelijke opgaven van de gemeente

  Met behulp van social return on investment krijgen tientallen mensen per jaar een kans op werkervaring en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Dat is voor deze mensen van grote betekenis, maar ook voor de stad.

 • Voor wie doen we het?

  Het gaat bij SROI om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan werkzoekenden met een uitkering, mensen met een beperking en leerlingen/ studenten die moeite hebben een regulier diploma te halen.

  Tot de doelgroep van SROI behoren:

  • Personen met een indicatie Beschut werk;
  • Personen met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen (doelgroepregister);
  • Personen met een uitkering Participatiewet, WW, WGA, WIA, WAO;
  • Voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren die niet meer naar school kunnen;
  • Leerlingen Beroeps Opleidende leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL);
  • Leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO);
  • Werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers);
  • Werkenden zonder startkwalificatie en kwetsbare werkende statushouders.
 • Hoe werkt Social Return?

  Bedrijven kunnen veel betekenen voor kwetsbare groepen in Zaanstad. Daarom passen we SROI toe door het opnemen van sociale voorwaarden in inkoop- en aanbestedingstrajecten.

  Bij een aanbesteding hanteert de gemeente Zaanstad een SROI percentage, dit is een percentage van de aanneemsom. Dit bedrag noemen wij de SROI verplichting. Door in te schrijven op de opdracht, verklaart de opdrachtnemer aan deze contractseis te zullen voldoen.

  De gemeenten in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland gebruiken allemaal dezelfde werkwijze voor social return. De werkwijze staat beschreven in het Uitvoeringsprotocol social return on investment Zaanstreek-Waterland 2020.

 • Op welke manier kan uw bedrijf social return in vullen?

  In de Controlelijst voor bedrijven Social Return on Investment.docx  vindt u informatie over hoe u aan de slag kunt gaan.

  Ook het Plan van aanpak social return on investment.docx helpt u hierbij.

 • Hulp bij SROI invulling door de Social Return Desk en het Werkgeversservicepunt

  Voor de invulling van SROI wordt samengewerkt met partners in het Werkgeversservicepunt

  Zaanstreek-Waterland (WSP) en met andere maatschappelijke partners. De SROI-adviseurs en WSP-adviseurs  helpen de ondernemer op weg. De adviseurs verbinden bedrijven en organisaties aan

  sociale en maatschappelijke opgaven in de gemeente. Het WSP kan helpen met het vinden van

  passende kandidaten voor de werkgever. De WSP-adviseurs ondersteunen bij werving, selectie,

  matching en plaatsing. Zij geven informatie en advies over de beschikbare instrumenten en

  voorzieningen en over het passend maken van werk voor mensen met een afstand tot de

  arbeidsmarkt. Gedurende de looptijd van het contract monitort de SROI-adviseur de resultaten en informeert de contractmanager van de gemeenten.

  Alle vragen met betrekking tot social return kunnen altijd naar de social return desk via: e- mail socialreturn@zaanstad.nl of telefoonnummer 14 075 of via uw adviseur WSP of WSP Zaanstreek Waterland +31 650527529 en  info@wspzw.nl, http://www.wspzaanstreek-waterland.nl/

 • Verantwoordelijkheid opdrachtnemer en opdrachtgever

  De opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn SROI verplichting.

  Er is sprake van een contractuele verplichting om aan de eis te voldoen. De SROI-adviseurs en WSP- adviseurs kunnen de opdrachtnemer adviseren en ondersteunen bij de invulling van de SROI

  verplichting. De gemeente en haar partners in het WSP hebben echter geen leveringsverplichting van kandidaten.

 • Proces na gunning van de opdracht

  • Opdrachtnemer neemt binnen twee weken na gunning contact op met de SROI adviseur van de gemeente.
  • De SROI-adviseur en de WSP-adviseur adviseren en faciliteren de opdrachtnemer - indien

  gewenst - bij het opstellen van een plan van aanpak voor de SROI invulling. De dienstverlening is beschikbaar met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De dienstverlening is telefonisch, via mail, via een adviesgesprek of uitnodiging voor een informatiebijeenkomst SROI.

  • Opdrachtgever/SROI-adviseur maakt met opdrachtnemer afspraken op hoofdlijnen over de uit te voeren SROI-activiteiten eventueel in samenwerking met het WSP en/of andere partners.
  • Opdrachtnemer mailt deze afspraken in een plan van aanpak binnen de afgesproken tijd naar

  socialreturn@gemeente.nl. De afspraken en tussentijds overeengekomen aanpassingen maken

  deel uit van het contract. Uiteraard staat het de opdrachtnemer vrij om ook al voorafgaande aan

  eventuele advisering aan de slag te gaan met zijn SROI invulling.

  • Voor de monitoring van SROI maken opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik van een

  registratiesysteem. Opdrachtgever geeft aan hoe vaak en in welke vorm de rapportage

  plaatsvindt.

  • Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk aantoonbaar te maken in de beschikbaar gestelde

  registratie, dat - en op welke wijze - er resultaten zijn behaald voor SROI. Ter controle en

  verificatie van de gegevens van de SROI-invulling moeten documenten ter verantwoording/ onderbouwing beschikbaar zijn. De gemeenten verwerken de gegevens van SROI kandidaten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • Opdrachtnemer voert de SROI invulling uit gedurende de looptijd van de opdracht.
  • Opdrachtnemer rapporteert volgens afspraak over de voortgang van de uitvoering van de SROI invulling in het registratiesysteem.
  • Binnen een maand na het einde van de opdracht heeft de opdrachtnemer zijn SROI verantwoording in het registratiesysteem voltooid. Bij meerjarige contracten voltooit opdrachtnemer jaarlijks vóór februari zijn SROI-verantwoording van het afgelopen kalenderjaar.
 • Privacy en social return

  In het informatieblad Privacyverklaring Social return on investment Zaanstad.docx vindt u meer informatie hierover.

 • Rapportage over de invulling van social return

  In het informatieblad Rapporteren over social return on investment.docx vindt u meer informatie hierover.

 • Contact

  Heeft u ná gunning van een opdracht van de gemeente vragen over de invulling van de SROI verplichting binnen uw onderneming? Neem dan contact op met de Social Return Desk via socialreturn@zaanstad.nl of 14075.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl