Gewone diensten en leveringen

Hoe kan ik meedoen?

Hoe kan ik meedoen?

De gemeente moet verschillende wetten en regels volgen. Als ondernemer krijgt u hiermee te maken wanneer u zaken wilt doen met de gemeente. Voordat de gemeente een opdracht uitzet, maakt zij een inschatting van de duur van de opdracht en de verwachte uitgaven. Op basis hiervan wordt bepaald welke procedure er gevolgd moet worden. Hieronder leest u welke procedures er zijn, hoe deze verlopen, en hoe u mee kunt doen.

Welke categorieën zijn er?

Er zijn verschillende aanbestedingsprocedures met verschillende regels. Welke procedure de gemeente volgt, hangt samen met de omvang en de aard van de opdracht. We maken een verschil tussen drie categorieën.

Werken

Werken omvatten alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. Onderhoudswerkzaamheden en verbouwingswerkzaamheden vallen vaak ook onder Werken. 

Voor de verschillende soorten opdrachten gelden verschillende drempelwaarden. Deze drempelbedragen bepalen de procedure. 

Voor werken gelden de volgende drempelbedragen: 

    Tot €150.000 wordt er een enkelvoudig onderhandse procedure gevolgd.

    Vanaf €150.000,- wordt er een meervoudig onderhandse aanbesteding gevolgd. 

    Vanaf €1.500.000,- wordt er nationaal aanbesteed.

    Vanaf €5.382.000 wordt er Europees aanbesteed.

 

Leveringen en diensten

Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. 

Dit zijn zaken die tastbaar zijn, maar die niet onder een Werk vallen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het leveren van  trapliften, hekwerken of voertuigen. Onder diensten vallen verschillende soorten werkzaamheden en alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen. Voorbeelden hiervan zijn bodemadviesdiensten, diensten voor groenonderhoud en inhuur van derden Voor leveringen en diensten gelden de volgende drempelbedragen:

    Tot €50.000 wordt er een enkelvoudig onderhandse procedure gevolgd.

    Vanaf €50.000,- wordt er een meervoudig onderhandse aanbesteding gevolgd. 

    Vanaf €215.000,- wordt er Europees aanbesteed.


Sociale en andere specifieke diensten

Sociale en andere specifieke diensten onderscheiden zich van de gewone diensten door hun raakvlakken met sociale en maatschappelijke taken. Deze diensten zie je dan ook vaak terug in het Sociaal domein.

De sociale en andere specifieke diensten omvatten bijvoorbeeld diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, administratiediensten voor onderwijs en sommige juridisch diensten. Voorbeelden zijn de sociale wijkteams, opvang voor daklozen en jeugdhulp. Hiervoor gelden de volgende drempelbedragen: 

    Tot €200.000 wordt er een enkelvoudig onderhandse procedure gevolgd.

    Vanaf €200.000,- wordt er een meervoudig onderhandse aanbesteding gevolgd. 

    Vanaf €750.000,- wordt er Europees aanbesteed.Het kan voorkomen dat een opdracht onder meerdere inkoopcategorieën valt. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een softwareprogramma, waarbij ook de installatie en het onderhoud hoort. In dat geval wordt er berekend wat de hoogste waarde heeft: de levering of de dienst. Als de levering de hoogste waarde heeft, dan valt de opdracht hieronder.

Hoe verloopt de procedure?

We maken een onderscheid tussen enkelvoudig onderhandse aanbestedingen, meervoudig onderhandse aanbestedingen en nationale of Europese aanbestedingen. Bij enkelvoudig onderhandse aanbestedingen gaat de gemeente Zaanstad zelf of zoek naar één geschikte ondernemer. Bij meervoudige onderhandse aanbestedingen benadert de gemeente 3 tot 5 ondernemers. Het initiatief ligt dus bij de gemeente. De stappen zijn als volgt: 

1.    Een vakspecialist van de gemeente nodigt één of meer geschikte ondernemers uit
2.    Indien u wordt geselecteerd, ontvangt u de offerteaanvraag met bijbehorende stukken van de gemeente.
3.    Bekijk de aanbestedingsstukken en beoordeel de criteria.
4.    Stel, als u wilt, vragen over onduidelijkheden.
5.    Dien uw offerte en de benodigde documenten in.
6.    Wacht af of u de opdracht krijgt.
7.    Sluit een contract met de Opdrachtgever.

Bij nationale en Europese procedures maakt de gemeente nieuwe opdrachten bekend via TenderNed. Alle ondernemers mogen zich inschrijven op een opdracht. Op de inkoopkalender op de gemeentelijke website vind je alle aanbestedingen die dit jaar starten. U kunt op de volgende manier meedoen aan een aanbestedingsprocedure?

1.    Registreer uw onderneming op TenderNed.
2.    Zoek naar geschikte opdrachten op TenderNed.
3.    Reageer op een opdracht.
4.    Bekijk de aanbestedingsstukken en beoordeel de criteria.
5.    Stel, als u wilt, vragen over onduidelijkheden.
6.    Dien uw offerte en de benodigde documenten in.
7.    Wacht af of u de opdracht krijgt.
8.    Sluit een contract met de Opdrachtgever.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl