Nieuwe economische visie Zaanstad ligt ter inzage

Nieuwe economische visie Zaanstad ligt ter inzage


17 mei 2022
De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Om ook op termijn een welvarende stad te blijven, heeft de gemeente samen met experts uit de stad een nieuwe economische visie ontwikkeld voor de periode tot 2035. Het college heeft deze conceptvisie onlangs vastgesteld. Sinds 1 juni ligt de economische visie samen met het uitvoeringsprogramma zes weken ter inzage. De gemeente nodigt inwoners en ondernemers uit om hun mening te geven.

Daarnaast organiseert de gemeente de komende weken bijeenkomsten voor ondernemers en andere belanghebbenden om de conceptvisie te bespreken en gezamenlijk aan te scherpen. De reacties uit de stad worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in de definitieve economische visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Parallel aan dit proces betrekken wij de gemeenteraad. Raadsleden worden ook uitgenodigd voor de bijeenkomsten. In het inwerkprogramma economie voor de raad staat de economische visie centraal. Na de zomer worden de economische visie, het uitvoeringsprogramma en de feedback uit de inspraak aan de gemeenteraad voorgelegd voor een zienswijze.

Waarom een nieuwe visie?

De economie van Zaanstad heeft zich in de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld. Er wordt volop in de gemeente geïnvesteerd en het imago van Zaanstad als woon- en werkstad is verbeterd. Bovendien beschikt de stad over belangrijke economische troeven: de positie als ‘maakstad’ met een sterke maakindustrie, het toonaangevende foodcluster, opkomende sectoren als cultuur, creatieve industrie en recreatie & toerisme, een echte ondernemerscultuur van aanpakken en de strategische ligging. Dit stelt Zaanstad in staat om in de toekomst economische kansen te benutten die ontstaan door grote veranderingen in de economie. Denk aan de energietransitie, circulaire transitie en digitalisering van de economie.

Serieuze kwetsbaarheden

Tegelijkertijd kent Zaanstad een aantal serieuze kwetsbaarheden die om een antwoord vragen. De economische structuur is vrij eenzijdig. Deze hangt sterk op industrie en bouw en nog weinig kennisintensief. Bovendien kent Zaanstad relatief weinig banen. Daarnaast moet de industrie fors verduurzamen en raakt de arbeidsmarkt steeds meer in disbalans met krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd staat er een grote groep mensen aan de kant.

Toekomstbestendige economie

Kortom, Zaanstad staat voor de vraag hoe de stap te maken naar een economie die toekomstbestendig is: robuust, duurzaam, kennisintensief en inclusief. De concept economische visie Zaanstad geeft antwoord op die vraag. In de visie zijn vijf doelen bepaald voor 2035.

  • Zaanstad kent een sterk ondernemersklimaat.
  • Zaanstad is een aantrekkelijke woon-, werk- en leefstad.
  • Er is voldoende ruimte voor werken in het Zaanstad van morgen.
  • Er is een inclusieve arbeidsmarkt in balans.
  • Zaanstad heeft een toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie.

Planning

De concept economische visie en het uitvoeringsprogramma liggen naar verwachting vanaf begin juni zes weken ter inzage. Ook vinden er bijeenkomsten plaats op uitnodiging. De reacties uit de inspraak worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in de definitieve economische visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De inspraaknotitie en de aangepaste economische visie worden voorgelegd aan het college van B&W en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is naar verwachting in het najaar van 2022.

In gesprek over de Economische visie en Omgevingsvisie

Graag nodigen wij u uit om te spreken over de Economische visie van Zaanstad en de Omgevingsvisie Zaanstad 2040.  

Economische visie

De Economische visie is belangrijk voor alle ondernemers van Zaanstad. Het college van B&W heeft kort geleden ingestemd met de concept-Economische visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma (zie bijlagen) en besloten deze voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad. Met de Economische visie wil Zaanstad een stap maken naar een toekomstbestendige economie die duurzaam, kennisintensief en inclusief is, en die bijdraagt aan de brede welvaart in de stad. Uw reacties deze avond worden verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in de definitieve Economische visie en bet bijbehorende uitvoeringsprogramma. 

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie 2040 gaat over hoe (de beperkte ruimte van) Zaanstad eruit ziet in 2040. Hierover zijn al veel gesprekken gevoerd en vandaaruit hebben we als gemeente contouren opgesteld. Over de belangrijkste opgaven voor de toekomst willen we graag met u in gesprek.  

Let wel op: bij de sessie van 21 juni ligt de focus voor wat betreft de Omgevingsvisie vooral op het Noordzeekanaalgebied Op onze website vindt u binnenkort een video over de laatste stand van zaken van de Omgevingsvisie in het Noordzeekanaalgebied. Als u zich opgeeft dan ontvangt u een linkje, en kijk sowieso gerust even op Omgevingsvisie - Omgevingswet (zaanstad.nl).

In gesprek over de Economische visie en Omgevingsvisie 

Wij nodigen u graag uit voor één van de onderstaande drie avonden in juni die wij in Zaanstad-noord, -midden en –zuid speciaal hiervoor organiseren: 

  • Op 13 juni van 18:00 tot 20:30 op locatie Motorblok, Oostzijde 381 te Zaandam. Inloop vanaf 17:30
  • Op 21 juni  van 18:00 tot 20:30 bij locatie Taets Hemkade 16 te Zaandam. Inloop vanaf 17:30
  • Op 28 juni van 18:00 tot 20:30 bij Floris, Vlasblomweg 24 te Wormerveer. Inloop vanaf 17:30

Voor deze bijeenkomsten ontvangen wij graag uw schriftelijke aanmelding via EconomischeVisieZaanstad@zaanstad.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl