Inkoop en aanbestedingen

Aan de slag voor gemeente Zaanstad

Een gemeente heeft allerlei taken die zij voor haar inwoners en hun leefomgeving uitvoert. Dit kan gaan om het plaatsen van een traplift, het aanleggen van nieuwe bruggen en wegen tot het onderhouden van het openbare groen. Gemeente Zaanstad kan niet alle werkzaamheden zelf uitvoeren en zet daarom jaarlijks vele opdrachten in de markt. Deze opdrachten verschillen in grootte, complexiteit en aard. Het vernieuwde inkoopbeleid van gemeente Zaanstad staat in het teken van slimme inkoopstrategieën. Hierbij ligt specifieke nadruk op duurzaamheid, vernieuwing, klimaatbewustzijn en het behalen van sociale doelen. 

Hoe aan de slag voor kleine opdrachten van gemeente Zaanstad?

De gemeente publiceert alle opdrachten boven € 221.000 op het aanbestedingsplatform TenderNed. Iedereen krijgt de kans om zich in te schrijven. TenderNed biedt iedere ondernemer de mogelijkheid om automatisch een berichtje te ontvangen wanneer Zaanstad een opdracht publiceert. Hoe? Dit doet u door een zoekopdracht binnen uw vakgebied én gemeente Zaanstad op te slaan in uw interesseprofiel.

Hoe aan de slag voor kleine opdrachten van gemeente Zaanstad?

Zorg dat de gemeente uw bedrijfsprofiel goed in beeld heeft!

 • Bij opdrachten tot € 50.000 nodigt gemeente Zaanstad één ondernemer (bij voorkeur één lokale ondernemer) uit om met een offerte te komen. Op basis van objectieve criteria beoordelen we de offerte.

 • Bij diensten en leveringen tussen de € 50.000 en  € 221.000 nodigt gemeente Zaanstad 3 tot 5 ondernemers uit om met een offerte te komen. Afspraak is dat minimaal 1 lokale ondernemer wordt gevraagd om met een offerte te komen. De offertes worden beoordeeld op basis van objectieve criteria.

Hoe doen we dat?

De gemeente moet verschillende wetten en regels volgen. Als ondernemer krijgt u hiermee te maken wanneer u zaken wilt doen met de gemeente. Voordat de gemeente een opdracht uitzet, maakt zij een inschatting van de duur van de opdracht en de verwachte uitgaven. Op basis hiervan wordt bepaald welke procedure er gevolgd moet worden.

Bekijk hieronder onze infographic
'Hoe kan ik meedoen aan een aanbesteding'?

Infographic meedoen aan een aanbesteding


Marktconsultaties

 

Meer over marktconsultaties


Aanbestedingsaankondigingen


Multifunctionele Printers


Op 16-2-2024 heeft de gemeente Zaanstad op TenderNed een aanbesteding aangekondigd voor Multifunctionele Printers. De opdracht omvat de aanschaf en onderhoud van Multifunctionele Printers voor de duur van 5 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 2 keer 1 jaar. De gemeente zoekt één opdrachtnemer voor de uitvoering van deze opdracht.

De aanbesteding betreft een Europese Openbare aanbesteding. Partijen krijgen de gelegenheid om een officiële offerte in te dienen voor maandag 8 april 2024, 12:00 uur.

Voor geïnteresseerde partijen zijn de aanbestedingsdocumenten te vinden via: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326523

Warme en koude drankenautomaten


Op 22-02-2024 heeft de gemeente Zaanstad op TenderNed een aanbesteding aangekondigd voor Schapenbegrazing. De aanbesteding heeft betrekking op de levering en het onderhoud van de warme en koude drankenautomaten (inclusief ingrediënten en supplementen). In totaal gaat het om 33 automaten op vijf locaties van de gemeente Zaanstad en de Omgevingsdienst. Bij deze aanbesteding is ervoor gekozen om aan te sluiten bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen en daarbij in te zetten op de thema's duurzaamheid, SROI, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit en inclusiviteit. De gemeente zoekt één opdrachtnemer voor de uitvoering van deze opdracht. Geïnteresseerde partijen krijgen de gelegenheid om een offerte in te dienen voor 27 mei 2024.

Alle aanbestedingsdocumenten zijn te vinden via: Warme en koude drankenautomaten

Microsoft Enterprise Agreement

Op 10-2-2024 heeft de gemeente Zaanstad op TenderNed een aanbesteding aangekondigd voor Microsoft Enterprise Agreement. De opdracht omvat de aanschaf, support en onderhoud van Microsoft software(licenties) en/of gebruiksrecht voor de duur van 3 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 3 jaar. De gemeente zoekt één opdrachtnemer voor de uitvoering van deze opdracht.

De aanbesteding betreft Europese Openbare aanbesteding, partijen krijgen de gelegenheid om een officiële offerte in te dienen voor donderdag 21 maart 2024, 12:00 uur. Voor geïnteresseerde partijen zijn de aanbestedingsdocumenten te vinden via: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/325759

Schapenbegrazing

Op 12-02-2024 heeft de gemeente Zaanstad op TenderNed een aanbesteding aangekondigd voor Schapenbegrazing. Dit is een vorm van natuurinclusief maaien, waarmee de biodiversiteit wordt vergroot. Daarnaast helpt het bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop en berenklauw, en vergroot het de belevingswaarde van het openbaar groen. De opdracht omvat drie graasrondes per jaar. De gemeente zoekt één opdrachtnemer voor de uitvoering van deze opdracht. Geïnteresseerde partijen krijgen de gelegenheid om een offerte in te dienen voor 25 maart 2024. Alle aanbestedingsdocumenten zijn te vinden via: Schapenbegrazing (tenderned.nl)

Aanbesteding voor buitenschoolse activiteiten basisscholen schooljaar 2024/2025 staat open.


Gemeente Zaanstad gaat voor het schooljaar 2024/2025 de overeenkomsten met de huidige aanbieders van activiteiten verlengen.

Nieuwe aanbieders die activiteiten willen aanbieden op het gebied van sport en cultuur voor basisschool leerlingen kunnen zich aanmelden via deze link naar Tenderned https://www.tenderned.nl en zoeken bij aankondigingen op TN452304.

Marketingbureau regionaal managementteam (RMT) Zaanstreek-Waterland

Op 23 januari heeft de gemeente Zaanstad op TenderNed een aanbesteding aangekondigd voor een PSO30+ marketingbureau voor het RMT. Het gaat om zowel adviserende als uitvoerende marketingtaken om inwoners in de regio met een afstand tot de arbeidsmarkt naar ZW Werkt Door! te begeleiden. De gemeente zoekt één marketingbureau opdrachtnemer voor de uitvoering van deze opdracht. Voor geïnteresseerde partijen zijn de aanbestedingsdocumenten te vinden via: marketingbureau voor het RMT (tenderned.nl)


Inkoopkalender Ondernemers 2024


Doelstellingen die Zaanstad nastreeft
Met het inkoopbeleid sluit Zaanstad aan bij de zes strategisch opgaven van de stad, namelijk verstedelijking, economie, veiligheid, kansengelijkheid, duurzaamheid en gezondheid. Bent u benieuwd naar welke doelstellingen Zaanstad nastreeft, op welke wijze dit gedaan wordt en wat er zoal ingekocht wordt? 

Dit vindt u hieronder in het overzicht.

Verstedelijking

Zaanstad werkt in bestaande woongebieden aan het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit. Tegelijkertijd willen we de woningvoorraad vergroten door nieuwbouw te versnellen. Belangrijk daarbij zijn woonkwaliteit, duurzaamheid en  betaalbaarheid. 

In haar inkopen doet Zaanstad dit door:

 • Levensloopbestendig gebruik van herbruikbare en hernieuwbare grondstoffen en materialen (waaronder hout en andere biobased materialen) bij opdrachten binnen openbare ruimte (Grond- Weg- en Waterbouw, speelplaatsen, straatmeubilair e.d.) en stedelijke ontwikkeling (gebouwen en bouwkundige installaties).
 • Binnen de categorie mobiliteit en vervoer in te zetten op schonere en minder voertuigen.
 • Rekening te houden met gevolgen van klimaatverandering door aanpassingen van de inrichting van de openbare ruimte, het landschap, door klimaatbestendig te bouwen en te zorgen voor meer groen en biodiversiteit. 

Economie

De (Zaanse) economie groeit. We werken aan een toekomstbestendig ondernemersklimaat. Hier zien we kansen voor innovatieve en duurzame bedrijven. De gemeente heeft oog voor lokale ondernemers en biedt hen kansen op opdrachten.

In haar inkopen doet Zaanstad dit door:

 • Marktonderzoek te doen naar innovatieve oplossingen.
 • In aanbestedingen ruimte te geven voor nieuwe initiatieven vanuit de markt
 • Het lokale ondernemersklimaat te bevorderen door bij meervoudig onderhandse aanbestedingen minimaal één Zaanse ondernemer uit te nodigen (waar mogelijk).
 • Bij Europese aanbestedingen ondernemers actief te informeren en stimuleren om mee te doen.
 • Bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen geven we de voorkeur aan lokaal, waar lokaal mogelijk.
 • Jaarlijkse sessies te organiseren voor grote en kleine ondernemers.

Veiligheid

Onze ambitie is om een veilig Zaanstad te worden en te blijven. Veiligheid gaat over verschillende aspecten, namelijk  milieu-, water-, brand- en sociale veiligheid. Zaanstad zet stevig in op de aanpak van overlast, criminaliteit en handhaving. Samen met onze partners treden wij op om de veiligheid van onze inwoners, ondernemers en bezoekers te waarborgen.

In haar inkopen doet Zaanstad dit door: 

 • In de aanbestedingsfase de betrouwbaarheid van ondernemers te toetsen d.m.v. een Bibob onderzoek.
 • Het raadplegen van verschillende informatiebronnen om de integriteit van inschrijvers te toetsen.
 • Samen te werking met politie, justitie en andere partners om fraude te voorkomen.
 • Het opvragen van beroepscertificaten en keurmerken.
 • Aandacht te besteden aan privacy en gegevensbescherming (conform de AVG).

Kansengelijkheid

Zaanstad is een multiculturele stad, die oog heeft voor de ongelijkheid tussen wijken, buurten en (groepen)  mensen. Zaanstad streeft ernaar dat iedereen kan  meedoen en gelijke kansen heeft. Door in contact te  staan met inwoners, organisaties en lokale netwerken  werken we aan deze kansengelijkheid.

In haar inkopen doet Zaanstad dit door:

 • Het opnemen van Social Return on Investment (SROI) bij aanbestedingen en de SROI-invulling samen met bedrijven af te spreken volgens het regionale SROI-beleid van de Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. SROI is een aanpak om de opdrachtnemer een bijdrage te laten leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan andere activiteiten met maatschappelijke invloed.
 • Bij ondernemers met een sociaal doel in te kopen.
 • Bij inhuuropdrachten eisen en wensen te stellen aan het diversiteit en inclusiviteit.
 • Het diversiteitsbeleid van opdrachtnemers (indien passend) te toetsen.
 • Gunningscriteria te formuleren die bedrijven met aandacht voor diversiteit belonen.
 • Het toepassen van internationale sociale voorwaarden in aanbestedingen voor risicovolle productgroepen (bijv. Elektronica/ICT, Textiel, Koffie, Thee & Cacao en Natuursteen) waarbij leveranciers gestimuleerd worden om de omstandigheden in hun keten te verbeteren, zoals afschaffing van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.

Duurzaamheid

De gemeente streeft ernaar uiterlijk in 2040  klimaatneutraal te zijn en in 2050 volledig circulair.  Daarom sturen we bij al onze aanbestedingen in  toenemende mate op circulariteit, het reduceren van de CO2-uitstoot en het realiseren van een gezonde  leefomgeving in Zaanstad. Hiervoor is in 2019 het Beleid duurzaam inkopen en opdrachtgeverschap opgesteld en wordt er gewerkt met MVI-actieplannen.

In haar inkopen doet Zaanstad dit door:

 • In te zetten op een significante CO2-reductie in alle aanbestedingen en dit te belonen. Zo leidt
 • bijvoorbeeld het gebruik van zero emissie voertuigen en materieel of het gebruik van duurzame energie tot een hogere beoordeling.
 • In te zetten op circulair inkopen, door waarde behoud van grondstoffen en materialen en door het
 • stimuleren van hergebruik en hernieuwbare grondstoffen.
 • Rekening te houden met gevolgen van klimaatverandering door aanpassingen van de inrichting van de openbare ruimte, het landschap, door klimaatbestendig te bouwen en te zorgen voor meer groen en biodiversiteit.

Bij verschillende aanbestedingen wordt duurzaamheid, waar mogelijk, als eis of  gunningscriterium opgenomen, tenzij hier gemotiveerd van wordt afgeweken. Dit reikt verder dan de Europese aanbestedingen die begeleid worden door afdeling Inkoop.

Gezondheid

Zaanstad wil een gezonde, fysieke en sociale  leefomgeving bevorderen. We stimuleren gezond gedrag en ontmoedigen ongezond gedrag. Als opdrachtgever  streven we ernaar het goede voorbeeld te geven. 

In haar inkopen doet Zaanstad dit door:

 • Eisen te stellen aan de inzet van schoon vervoer en zero-emissie materieel om de luchtkwaliteit te  verbeteren.
 • Gunningscriteria te formuleren die bedrijven met aandacht voor gezondheid van Zaanse inwoners belonen.
 • In marktconsultaties onderzoek te doen naar bestaande, bewezen programma’s, en nieuwe  alternatieven om gezondheid een kans te geven in pilotvorm.
 • Samen te werken met andere partijen zoals scholen, speeltuinverenigingen, bewonersverenigingen en verzorgingshuizen.

Rechtmatigheid en doelmatigheid

Als overheidsdienst gaan we zakelijk en transparant om met publieke gelden waarbij we elke schijn van  integriteitsschending voorkomen. Als overheid willen wij een betrouwbare partner zijn voor alle partijen en hebben we een verantwoordelijkheid om te letten op de rechtmatigheid en doelmatigheid binnen de inkoopprocessen.

Vanaf 2023 neemt het college van Burgemeester en Wethouders een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening (over het voorgaande verslagjaar). Hiermee legt het college verantwoording af over de naleving van de regels, die relevant zijn voor de financiën van de gemeente.

Dit borgt Zaanstad door:

 • Het registreren van de Europese aanbestedingen op een aanbestedingskalender.
 • Het jaarlijks actualiseren en evalueren van het inkoopproces.
 • Bij aanmelding van een aanbesteding te bepalen welke procedure moet worden doorlopen en dit vast te leggen in een registratiesysteem.
 • Toetsen of inkopen boven het Europese drempelbedrag Europees zijn uitgezet.
 • Toetsen of de enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen conform het eigen inkoopbeleid worden uitgevoerd.Wat kopen we in?

 • Personeelsgerelateerde Zaken
 • Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor bedrijfsvoering en informatie
 • Automatisering en telecommunicatie
 • Flexibele arbeid
 • Advies en onderzoek
 • Vervoer, aandrijfsystemen, emballage
 • Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties
 • GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouwgerelateerde installaties en openbare ruimte. Wilt u als aannemer meedingen naar opdrachten in de openbare ruimte voor gemeente Zaanstad? In het selectiebeleid leest u hoe.
 • Hulpverlening en openbare orde
 • Sociaal domein
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl